Dla Klientów

Komu udzielamy porady prawnej?

Poradę Prawną udzielamy wszystkim osobom fizycznym, których sytuacja majątkowa nie pozwala na pokrycie kosztów profesjonalnej pomocy prawnej.

 

Z jakim problemem prawnym można zgłosić się do Poradni Prawnej?

Z problemem z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, administracyjnego, karnego, pracy i ubezpieczeń społecznych, gospodarczego, a także z zakresu przepisów dotyczących spraw studenckich.

 

Jakich spraw nie prowadzimy?

Poradnia nie prowadzi spraw:

 

1)      nieobjętych zakresem działania Poradni;

2)      rozstrzygniętych na drodze prawnej;

3)      prowadzonych przez prawnika lub fachowego pełnomocnika;

4)      osób zamożnych;

5)      osób, których interes jest sprzeczny z interesem innego klienta Poradni

 

Kiedy Członek Poradni odmawia prowadzenia sprawy?

Członek Poradni odmawia prowadzenia sprawy gdy:

1)      dana sprawa dotyczy jego interesów lub interesów osób mu bliskich;

2)      w danej sprawie występował w charakterze świadka lub jest w jakikolwiek inny sposób związany z daną sprawą;

 

Jak można zgłosić sprawę do Poradni Prawnej?

Sprawę mogą Państwo zgłosić osobiście na dyżurze, w którym uczestniczy od dwóch do trzech członków Poradni. Przynajmniej jedna osoba uczestnicząca w spotkaniu będzie Studentem IV albo V roku prawa.  

Można także wysłac do nas list opisując w sposób wyczerpujący problem oraz swoje oczekiwania.

Nie udzielamy porad prawnych telefonicznie ani e-mailowo.

 

Kto udziela porady prawnej?

Porady prawnej udzielają nasi najlepsi Studenci będący co najmniej na III roku prawa Wydziału Prawa i Administracji oraz co najmniej na III roku prawa kanonicznego na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

 

Czy porady prawnej mogą udzielić także prawnicy?

Porady prawnej udzielają wyłącznie Studenci. Jednakże każda porada prawna sporządzana jest po konsultacji z nauczycielem akademickim zatrudnionym na Wydziale Prawa i Administracji UKSW.

 

Na czym polega udzielenie porady prawnej?

Porada prawna to sporządzenie na podstawie przedstawionego przez klienta stanu faktycznego :

a)      pisemnego rozstrzygnięcia danego problemu prawnego

b)      pisma procesowego.

 

Porada prawna jest sporządzana w sposób jasny i zrozumiały oraz opisuje wszystkie możliwe rozstrzygnięcia danej sprawy. Porada prawna udzielana jest wyłącznie w formie pisemnej. Poradnia nie udziela porad ustnie nawet w wypadkach niecierpiących zwłoki lub błahych.

 

Co przygotować na pierwsze spotkanie?

Prosimy o uporządkowanie faktów, przemyślenie problemu oraz przygotowanie kserokopii dokumentów istotnych dla sprawy. Poradnia nie przyjmuje oryginalnych dokumentów.

 

Jaki jest tryb uzyskania porady prawnej?

Porady prawne udzielane są w następującym trybie:

1)      klient przychodzi na dyżur i wypełnia kwestionariusz

2)      dyżurujące osoby na podstawie rozmowy z klientem zapisują stan faktyczny sprawy na odpowiednim formularzu, który zostaje podpisany przez klienta oraz wszystkie dyżurujące osoby;

3)      zostaje ustalony termin udzielenia porady, który nie powinien być dłuższy niż dwa tygodnie;

4)      studenci sporządzają na piśmie poradę prawną na podstawie określonego formularza,  po wcześniejszej konsultacji z nauczycielem akademickim zatrudnionym na WPiA;

5)      porada prawna zostaje wręczona klientowi na dyżurze.

 

W jakim terminie uzyskuje się poradę prawną?

Na spotkanku ustalany jest termin udzielenia porady. Nie powinien o być jednak dłuższy niż dwa tygodnie.

 

Jakimi zasadami kierują się Studenci podczas udzielania porady prawnej?

Studenci prowadzą sprawy w sposób rzetelny, życzliwy. Zachowują poufność wszystkich danych i informacji dotyczących klientów, nawet po zakończeniu członkostwa w Poradni.

 

Czy Poradnia Prawna może przekazać sprawę innym organom?

Sprawa może zostać skierowania do Rzecznika Praw Obywatelskich, który posiada szereg kompetencji prawnych.  Skierowanie sprawy jest możliwe tylko i wyłącznie na wniosek klienta. W razie podjęcia informacji o podejrzeniu popełnienia przestępstwa Poradnia Prawna zobligowana jest powiadomić o tym właściwe organy państwowe.

 

Czy Poradnia odpowiada za wyrządzenie szkody wskutek udzielenia Porady?

Jeśliby wskutek opinii lub jej braku powstała jakakolwiek szkoda, to z wyjątkiem jej umyślnego wyrządzenia jakakolwiek odpowiedzialność odszkodowawcza Uniwersytetu, jego pracowników oraz studentów jest wyłączona.

 

Czy mogę powołać członka Poradni przed sąd w charakterze świadka?

W przypadku powołania studentów lub pracowników Uniwersytetu przez sąd w charakterze świadka nie obowiązuje ich tajemnica analogiczna do tajemnicy adwokackiej, czyli będą oni zobowiązani ujawnić przed sądem wszystkie dostępne im informacje.

 

Byłeś naszym klientem?

Zostaw opinię: http://www.ofachowcach.pl/Opinie.aspx?fachowiec=92092

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wspierają nas:

        

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach